این گروه در سال ۱۳۹۴ با تعریف مسئله‌ای که از جانب متولیان آن صورت گرفت( عدم وجود وبسایت‌های تخصصی که خدمات حرفه‌ای پژوهشی و آموزشی در حوزه معماری منظر، فضای سبزررا ارائه دهند)اقدام به راه‌اندازی تعدادی از وبسایت‌های خدماتی که توسط مجموعه‌ای حرفه‌ای هر کدام هدایت می‌شوند، کرده‌است. در حال حاضر این گروه دارای چهار وبسایت خدماتی و فروشگاهی ممتاز ، به همراه تعدادی نیروی متخصص میباشد.