پاورپوینت درس هشتم فارسی هشتم

  آشنایی با نمونه ای از نظم کهن و : « فروتنی و آزادگی »  آشنایی با نمونه ای از نظم کهن  تشوق دانش آموزان به اخلاق نیک بزرگان ( فروتنی و آزادگی ) آشنایی با جامی شاعر قرن نهم آشنایی با قالب مثنوی و کاربرد آن   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۴ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …

پاورپوینت درس هفتم فارسی هشتم

  آشنایی با نمونه ای از نثر معاصر  آشنایی با اخلاق رایانه ای و آسیب ها آشنایی با گروه اسمی در جمله تقویت خوانش متن با لحنی مناسب       این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۳ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …

پاورپوینت درس ششم فارسی هشتم

    آشنایی با نمونه ای از نظم معاصر  آشنایی با شعر تعلیمی معاصر آشنایی با ایرج میرزا و نمونه شعر ایشان آشنایی با کاربرد دو واژه « جز ، جزء » آشنایی با نمونه ای از نثر و نظم تعلیمی : « راه نیک بختی»    این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۱ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …

پاورپوینت درس پنجم فارسی هشتم

    آشنایی با نمونه ای از نظم معاصر  آشنایی با شعر تعلیمی معاصر آشنایی با ایرج میرزا و نمونه شعر ایشان آشنایی با کاربرد دو واژه « جز ، جزء »   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۶ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …

پاورپوینت درس چهارم فارسی هشتم

  آشنایی با نمونه ای از نثر تعلیمی : « سفر شکفتن»  و مفهوم « جوانی را قدر دانستن و کسب مهارت زندگی» آشنایی با نمونه ای از نثر امروزی  انتقال پیام :جوانی و تلاش در جهت کسب فصیلت های زندگی آشنایی با مهارت های زندگی آشنایی با برخی اجزای جمله   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۱۹ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …

پاورپوینت درس سوم فارسی هشتم

    آشنایی با نمونه ای از نثر ادبی: « ارمغان ایران»  و مفهوم « وطن پرستی » آشنایی با نمونه ای از نثر ادبی امروزی تقویت روحیه وطن پرستی و خویشتن شناسی آشنایی با جلال الدین کزازی و خدمات ایشان در حوزه ادب فارسی آشنایی با نمونه ای از  تکرار « تکرار حروف و واج آرایی » آشنایی با نمونه از از فرایند واجی « صامت میانجی »   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۲ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …

پاورپوینت درس دوم فارسی هشتم

    آشنایی با نمونه ای از نثر ادبی و: « خوب جهان را ببین» آشنایی با نمونه ای از نثر ترجمه ای تقویت توجه به طبیعت و نگاه کنجکاوانه و دقیق پرورش روحیه ی معرفت جویی و توجه به خالق زیبایی ها آشنایی با تشبیه و ارکان ان آشنایی با « فاصله میان واژه ای » آشنایی با قاآنی شیرازی   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۴ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …

پاورپوینت درس یازدهم فارسی هشتم

  آشنایی با نمونه هایی از نظم و نثر در مضمون وطن پرستی آشنایی با نمونه ای از نثر و نظم و : « حب الوطن من الایمان »  آشنایی با نمونه هایی از نظم ادیب الممالک آشنایی با وابسته های پیشین: صفت اشاره و شمارشی   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۳ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …

پاورپوینت درس دهم فارسی هشتم

  آشنایی با آرایه جناس و تأثیر آن در زیبایی بخشی به نظم و نثر تشویق دانش آموزان به علم و هنر با معرفی نمونه های موفق علمی آشنایی با بزرگان علم و ادب؛ کمال الدن بهزاد و سید جمال آشنایی با نمونه ای از نثر معاصر آشنایی با نمونه ای از نثر  : « معرّفی آثار علمی علما»  آشنایی به فرآیند واجی ( ابدال )   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۴ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …

پاورپوینت درس نهم فارسی هشتم

  آشنایی با کاربرد همزه در زبان فارسی آشنایی با نمونه ای از نثر معاصر  تشویق دانش آموزان به آشنایی با بزرگان علم و ادب( امیرکبیر) آشنایی با یکی از وابسته های پسین ( صفت بیانی ) آشنایی با نمونه ای از نثر  : « معرّفی اخلاق بزرگان»    این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۲ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.   …